Utbildningar

Vi lever i ett allt mer kemikalieintensivt samhälle med ökade krav på kunskaper om kemiska produkter och alla de regler som finns. Klarar du att hänga med och uppfyller ditt företag alla kemikaliekrav? Swed Handling har hög kompetens inom kemi- och miljöområdet.
Vi kan bl.a. erbjuda följande utbildningar:

Kemikalieutbildning

Bristande kunskaper om och felaktig hantering av kemikalier kan få allvarliga konsekvenser för miljö och hälsa.
Utbildningens innehåll:

 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Beskrivning av ert företags kemikalier
 • Personligt skydd och säkerhet
 • Första Hjälpen
 • Toxikologisk information
 • Lagring av kemikalier
 • Hantering av spill/oavsiktliga utsläpp
 • Klassificering och märkning av kemikalier
 • Tolkning av säkerhetsdatablad

Miljöutbildning, kemikalier och farligt avfall

Denna utbildning syftar till att ge kunskaper om kemikaliers och farligt avfalls miljö- och hälsofarlighet samt förebyggande åtgärder för att minska riskerna. Utbildningen vänder sig till personal som ansvarar för inköp, bedömning och hantering av kemikalier, farligt avfall och avfall på företag och i organisationer.
Utbildningens innehåll:

 • Toxikologi-/ekotoxikologi, definition av miljöfarlighet och hälsofarlighet
 • Lagregler kring hantering av kemikalier, farligt avfall och avfall
 • Vad är farligt avfall och hur ska det hanteras?
 • När är ett farligt avfall farligt gods?
 • Praktisk hantering av kemikalier, farligt avfall och avfall, nödläges- och olycksberedskap

Utbildning för transport av farligt gods på väg

I föreskrifterna om farligt gods för samtliga transportslag finns krav på att alla som på ett eller annat sätt är involverade i hanteringen vid transport av farligt gods skall genomgå en funktionsutbildning (kapitel 1.3 i ADR). Swed Handling erbjuder en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods på väg, motsvarande avsändarens uppgifter och ansvar.

page-education2

Kontaktperson

För mer information kontakta din säljare.